EN DE TR

REKABET
GÜCÜ

< Geri

Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’ün himayesinde Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği organizasyonu ile “Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014” 3 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantı ile kamuoyuna duyuruldu.
Kamu kurum ve kuruluşları, sektörel Dernek, Birlik ve Odalar ile özel sektör temsilcileri, akademisyen ve basın mensuplarından oluşan yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen “Türkiye Makine Sektörü Strateji Tanıtım Toplantısı”nda sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Dr. Hakan GÜRSU, SANKO Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdulkadir KONUKOĞLU, ALARKO Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İshak ALATON, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan DALGAKIRAN ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN tarafından konuşma gerçekleştirilmiştir.
Makine sektörünün 2023 yılında 100 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabileceğini belirten Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN 5 hedefe yönelik olarak 39 eylem belirlendiğini ifade etti ve kamu alımlarında yerli makinelerin tercih edilmesini sağlayıcı düzenlemelerin yapılacağını ve takip edileceğini bildirdi.
Türkiye’nin bu hedefle birlikte 2023 yılında dünyanın en çok makine ihraç eden ilk 5 ülkesi arasına gireceğini belirten Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan DALGAKIRAN Türk makine sanayi üreticilerinin dünya ihracatında teknoloji devlerinin yanında yer aldığını vurguladı. Sayın DALGAKIRAN, konuşmasında, 2023'te 500 milyar dolar olarak hedeflenen toplam ihracattan yüzde 20 pay alarak 100 milyar dolar makine ihracatının hedeflendiğini aktardı.
Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014'e göre hedefler şöyle sıralandı:

1- Katma Değeri ve Marka Değeri yüksek makine sanayine dönüşümü sağlayıcı hukuki düzenlemeleri ve yapısal tedbirleri hayata geçirmek;

Üreticilere sağlanan KDV iadesi uygulaması hızlandırılacak, Finansal kiralama işlemlerinin KDV karşısındaki durumu değerlendirilecek ve varsa aksayan yönlerin düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapılacak,

İş makineleri, makine ve teçhizatlar ruhsatlandırılarak (tescil düzenlemesi) makine envanteri çıkarılacak, Yerli üretimi bulunan makinelerin 2. el ithalat sınırlandırma uygulaması AB Tam Üyeliğine kadar devam ettirilecek,

Patent ve faydalı model mevzuatı uygulaması, üreticinin rekabet gücünü arttıracak şekilde yeniden düzenlenecek,

Kamu alımlarında yerli makinelerin tercih edilmesini sağlayıcı düzenlemeler yapılacak ve takip edilecek, Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin, ithalat kontrolleri dahil olmak üzere, etkinleştirilmesi ile belgeli üretim yapan firmalar korunacak,

Makina ana sanayi – yan sanayi işbirlikleri geliştirilecek, Kırsal kalkınma destekleri uygulamaları devam edecek,

Tarımsal mekanizasyon yatırımlarında kullanılan zirai krediler konusunda bir çalışma yapılacak ve 25 yaş ve üzeri traktörlerin hurdaya ayrılması için Hurda Bedeli ödenmesi konusunda mekanizma oluşturulacak,

Yatırım maliyetlerinin azaltılması ve altyapının geliştirilmesi için arsa maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla makina ihtisas OSB kurulacak, OSB'lerde tahsislerin uygun şartlarda olması hususu değerlendirilecek; makina sektöründe alt mal grupları özelinde kümelenme projeleri hazırlanacak ve desteklenecek.

Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve koordinasyon sağlanacak.

2- Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümler sağlamak;

Eximbank tarafından yurtdışındaki müşterilere orta ve uzun vadeli ülke kredisi verilecek,

Eximbank’ın orta vadeli ihracat sigortaları yaygınlaştırılacak,

Gelişen işletmeler piyasasının işlerliği sağlanacak, başvurular yaygınlaştırılacak, halka açılmanın faydaları anlatılacak,

İşletmelerde kullanılan makine ve teçhizat kredi kuruluşlarınca teminat olarak kabul edilecek,

Satıp–geri kiralamanın, operasyonel kiralamanın mütemmim cüz niteliğindeki malların finansal kiralamaya konu edilebilmesine ilişkin 3226 sayılı Mevcut Finansal Kiralama Kanununda değişiklik yapılacaktır, satıp – geri kiralamanın vergi kanunları karşısındaki durumu ayrıca değerlendirilecek.

3- Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamak;

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarını özendirici tanıtım faaliyetleri stratejik plan süresince gerçekleştirilecek ve Teknik eğitim okul ve kurumları oluşturulacak,

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarına güncel teknolojik donanım kazandırılacak, TOBB bünyesindeki sanayi odalarının mevcut örnekleri ışığında, MEB ile protokol hazırlayarak bölgesel ihtiyaçlara öncelik tanıyan, sektörel dernekler ve meslek örgütlerinin de desteğini alan yaygın eğitim ve ara yönetici yetiştirme programları oluşturulacak ve yönetilecek, öğrencilerin işletmelerde staj imkanları geliştirilecek, öğretmenlerin de birkaç hafta boyunca eğitim alması sağlanacak,

Makina sektörüne yönelik olarak meslek standartları hazırlanarak belgelendirme faaliyetlerine başlanılacak,

Eğiticilerin ulusal veya uluslararası sanayi projelerinde görev almaları ve proje bazlı öğrenme sürecine girmeleri sağlanacak,

Teknoloji eğitimlerine destek olan sanayiciler ilgili mevzuat çerçevesinde teşvik edilecek,

MEB, sektörde gelişmiş ülkelerin Eğitim Bakanlıkları ile işbirliği protokolleri yaparak değişim programları gerçekleştirilecek,

Uygulamalı eğitim ve staj kapsamında üniversite eğitimi makro planı oluşturulacak,

Teknik eleman dışındaki beşeri bilimler eğitimi almış olan kişilerin formasyonuna sanayinin ihtiyaçları yansıtılacak ve bu alanda uygulama yapma fırsatı tanınacak,

STK, üniversiteler ve sanayi işbirliği ile makine teknoloji enstitüsü kurulacak, Makina ve otomasyon sektörüne yönelik komple bir eğitim programı tasarlanacak.

4- Türk Makine Sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarını ön plana çıkaran, yurt içinde ve dışında etkin bir tanıtım yapmak ve ihracatı arttırmak;

Başta en çok makine ithalatı yapan ülkelerde olmak üzere, gelişen pazarlarda tanıtım yapmak,
lobi ve finansal destek faaliyetleri sağlamak amacıyla ofisler açılacak,

Türk Makina Sektörü ile ilgili olarak firma bazında veri tabanı oluşturulacak ve kullanıma açılacak,
İhracat ve pazarlamaya yönelik devlet desteklerinin yeterli düzeyde bilinmemesinden hareketle bilgilendirme toplantıları yaygınlaştırılacak,

TURQUM ve TSE Kalite Belgesi alan firmaların sayısı arttırılacak,
belgelerin tanıtımı yapılacak ve belge sahibi firmalara ilave destekler sağlanacak,

Dünyada marka olmuş makine ihtisas fuarlarına katılım teşvik edilecek ve bu fuarlarda Türk Makina Sanayi ile ilgili konferanslar düzenlenecek,

Yeni Pazar olanakları araştırılacak ve geliştirilecek.

5- Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek ürünler üretebilmek için AR-GE ve inovasyon yapmak; AR-GE destekleri tanıtılacak ve kolaylaştırılacak; KOBİ’ler için yeni AR-GE ve inovasyon destek mekanizmaları geliştirilecek,

Ortak AR-GE merkezleri ile AR-GE ve inovasyon teknoloji transfer merkezleri kurulacak,

Kamu koordinasyonunda ''Ulusal Odak Projeleri'' oluşturulacak ve desteklenecek,

AR-GE ve inovasyonda geliştirilen ürünlere mevzuat ve belgelendirme konularında destek olunacak,

AR-GE ve inovasyon sonucu ortaya çıkan teknolojinin ticarileşmesi konusunda destek sistemi oluşturulacak.''